Klantenkaart - Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden klantenkaart Tuincentrum Meijers.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenkaart en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle klantenkaarthouders van toepassing. De klantenkaart wordt u aangeboden door Tuincentrum Meijers gevestigd te Staatsbaan 22, 3620 Lanaken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tongeren. De houder van de klantenkaart, hierna ‘de klantenkaarthouder’ genoemd, heeft bij het invoeren van het registratieformulier in het tuincentrum of op de website van ons tuincentrum kennis kunnen nemen van deze voorwaarden.

De klantenkaarthouder heeft zich door middel van het gebruik van de klantenkaart akkoord verklaard met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over “klantenkaart” kan bedoeld worden: de fysieke klantenkaart in de vorm van een pasje maar ook de digitale klantenkaart in de vorm van een pagina op de website of in een digitale applicatie.

2. Aanvragen

Ieder persoon kan een klantenkaart van ons verkrijgen. Dit kan door het registratieformulier in ons tuincentrum of op onze website in te vullen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Werking

Met de klantenkaart profiteert u van speciale aanbiedingen. U krijgt als klantenkaarthouder extra kortingen op bepaalde producten of productgroepen. 

Ook spaart u punten over uw aankopen in het tuincentrum. Voor elke 2 euro die u uitgeeft, krijgt u 1 punt. Wanneer u 200 punten heeft bij elkaar gespaard, krijgt u een waardebon van 5 euro uitgekeerd. Deze waardebon is geldig vanaf de volgende werkdag en blijft 6 maanden geldig. De klantenkaart is niet geldig op online aankopen op onze webshop. Onder andere, maar niet uitsluitend: kadobonnen, bezorgkosten, horeca vallen hier buiten. Uitsluitend op vertoon van de klantenkaart ontvangt de klantenkaarthouder zijn of haar spaarpunten. Bij onduidelijkheid over de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker van Tuincentrum Meijers bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de klantenkaarthouder extra kortingen en/of spaarpunten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten.

Deze acties worden gecommuniceerd via email (maximaal 2x per maand) en worden ook zichtbaar uitgehangen in het tuincentrum. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten.

Bij het ruilen of terugbrengen van een aankoop waarvoor korting en/of punten is verkregen kan de ontvangen korting en/of punten terug gevorderd of verrekend worden.

4. Verlies

In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenkaart welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de klantenkaarthouder een nieuwe klantenkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren klantenkaart worden geblokkeerd en wordt de nieuwe klantenkaart uitgegeven. Tuincentrum Meijers is niet aansprakelijk voor het gebruik van de klantenkaart nadat deze is verloren indien de klantenkaarthouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld.

5. Eigendom

De klantenkaart blijft eigendom van tuincentrum Meijers. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De klantenkaart mag niet worden uitgeleend. Tuincentrum Meijers kan zonder opgave van redenen de klantenkaart innemen. Indien de klantenkaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt tuincentrum Meijers zich het recht voor om de klantenkaart te blokkeren. Reeds gespaarde punten worden niet uitgekeerd bij ongeoorloofd gebruik.

6. Wijziging en beëindiging

Tuincentrum Meijers behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt tuincentrum Meijers zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in het tuincentrum en op de website van tuincentrum Meijers.

Indien onrechtmatigheden door de klantenkaarthouder worden gepleegd waaronder, maar niet uitsluitend, winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers, behoudt tuincentrum Meijers zich het recht voor om een klantenkaart in te trekken. Deze beslissing ligt uitsluitend bij tuincentrum Meijers en hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Reeds gespaarde punten worden niet uitgekeerd bij ongeoorloofd gebruik.

7. Privacy en persoonlijke gegevens

De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Tuincentrum Meijers kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de klantenkaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen in het tuincentrum. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Persoonsgegevens worden door tuincentrum Meijers nooit aan derden verstrekt, tenzij tuincentrum Meijers daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de naams- en/of adresgegevens van de klantenkaarthouder dienen te worden gemeld via de website, via email of in het tuincentrum.

Algemene meldingen vanuit het klantenkaart programma worden altijd naar alle klantenkaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

8. Aansprakelijkheid

Tuincentrum Meijers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Tuincentrum Meijers niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Tuincentrum Meijers niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

9. Slotbepaling

Tuincentrum Meijers behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Tuincentrum Meijers beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de klantenkaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2015.